Dokumentacija

MINISTRSTVO in ZAVOD ZA ŠOLSTVO

Spletna stran ministrstva – področje osnovnega šolstva.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91). (Posodobitev 20. 11. 2019)
Zakon o osnovni šoli, ocenjevanje znanja od 61. člena dalje (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L). (Posodobitev 20. 11. 2019)
Šolski koledar. (Posodobitev 20. 11. 2019)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR1). (Posodobitev 20. 11. 2019)
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. (Posodobitev 24. 8. 2021)
Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), Zoisova štipendija (člen 24. izjemni dosežki).
Učni načrti za vse predmete. (Posodobitev 20. 11. 2019)
Digitalni učni načrti (zaenkrat predlog) (Posodobitev 24. 8. 2021)

Obvezni predmet

Digitalni učni načrti (zaenkrat predlog) (Posodobitev 24. 8. 2021)
Tehnika in tehnologija – učni načrt. (Posodobitev 24. 8. 2021)

Nacionalni preizkusi znanja (kratica NPZ) iz tehnike in tehnologije

Nacionalni preizkusi znanja iz tehnike in tehnologije (Posodobitev 29. 1. 2021)

Izbirni predmeti

Obdelava gradiv: les. (Posodobitev 20. 11. 2019)
Obdelava gradiv: umetne snovi. (Posodobitev 20. 11. 2019)
Obdelava gradiv: kovine. (Posodobitev 20. 11. 2019)
Elektrotehnika ( + spremembe). (Posodobitev 20. 11. 2019)
Elektronika z robotiko. (Posodobitev 20. 11. 2019)
Robotika v tehniki ( + spremembe). (Posodobitev 20. 11. 2019)

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmet tehnika.